قیمت مواد اولیه لوله یکی از عواملی میباشد که بصورت مستقیم با قیمت نهایی لوله ارتباط دارد که دانستن این مورد مهم میتواند در شناخت بهتر نحوه قیمت گذاری لوله به شما کمک کند.

ما در شرکت تولیدی نشاگستر با همراهی کارشناسان مجرب بصورت هفتگی قیمت مواد اولیه را آپدیت میکنیم تا در محاسبات و اطلاع داشتن از قیمت روزانه لوله ها کمک حال شما باشیم.

نشاگسترنیمه اول فروردین 1400نیمه دوم فروردین 1400نیمه اول اردیبهشت 1399نیمه دوم اردیبهشت 1399نیمه اول خرداد 1399نیمه دوم خرداد 1399نیمه اول تیر 1399نیمه دوم تیر 1399نیمه اول مرداد 1399نیمه دوم مرداد 1399نیمه اول شهریور 1399نیمه دوم شهریور 1399نیمه اول مهر 1399نیمه دوم مهر 1399نیمه اول آبان 1399نیمه دوم آبان 1399نیمه اول آذر 1399نیمه دوم آدر 1399نیمه اول دی 1399نیمه دوم دی 1399نیمه اول بهمن 1399نیمه دوم بهمن 1399نیمه اول اسفند 1399نیمه دوم اسفند 1399
EX3 HDPE120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000
CRP100N HDPE120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000
CRP100B HDPE120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000
نشاگسترنیمه اول خرداد 1400نیمه دوم خرداد 1400نیمه اول اردیبهشت 1400نیمه دوم اردیبهشت 1400نیمه اول خرداد 1400نیمه دوم خرداد 1400نیمه اول تیر 1400نیمه دوم تیر 1400نیمه اول مرداد 1400نیمه دوم مرداد 1400نیمه اول شهریور 1400نیمه دوم شهریور 1400نیمه اول مهر 1400نیمه دوم مهر 1400نیمه اول آبان 1400نیمه دوم آبان 1400
EX3 HDPE———–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
CRP100N HDPE—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
CRP100B HDPE—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–