سپتیک تانک

سپتیک تانک از واحدهای اولیه فرآیند تصفیه فاضلاب پس از تولید آن می باشد که ایجاد شرایط مناسب برای ته نشینی و جمع آوری مواد جامد معلق به سمت پایین و شناورسازی مواد روغنی و کف به سمت سطح فاضلاب، مهمترین عملکرد آن می باشد. بر اساس نوع فاضلاب و میزان مجاز تصفیه، سپتیک تانک دارای ظرفیت های مختلف و اجزای متفاوتی می باشد. بنابراین واحد های موجود در این مخزن می تواند شامل واحد ته نشینی، شناورسازی، تصفیه بی هوازی، تصفیه هوازی، هضم و جمع آوری لجن باشد.

مطابق شکل زیر سپتیک تانک از اجزای زیر تشکیل شده است:

1-سیستم ورودی فاضلاب: شامل لوله و بافل (میانگیر) ورودی است.
2-مخزن اولیه سپتیک تانک: که بیشترین حجم سپتیک تانک را به خود اختصاص داده و معمولا  حجم کل سپتیک تانک مربوط به این بخش است.
3-دیواره جداکننده: که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی و روغنهای شناورشده به مخزن زلال سازی می شود.
4-مخزن زلال سازی: این جزء مخزن تقریبا  حجم کل سپتیک تانک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی و شناوری تجمع می یابد.
5-خروج بیو گاز (تهویه): از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب که عمدتا متان است از این مخازن خارج می گردد.
6-سیستم خروجی فاضلاب: شامل بافل و لوله خروجی سپتیک تانک می باشد.

سپتیک تانک

جزئیات محصول

هدف اولیه در طراحی و تعیین ظرفیت سپتیک تانک فراهم آوردن شرایط مناسب برای حذف مواد جامد معلق و مواد شناور نظیر روغن و کف می باشد. در این راستا متناسب با جریان ورودی و سرانه تولید فاضلاب، داشتن یک جریان آرام و زمان ماند فاضلاب بین 6 تا 24 ساعت، پارامترهای مهم طراحی ظرفیت این نوع مخازن هستند. با توجه به استاندارد های موجود جهت تعیین ظرفیت سپتیک تانک دو روش قابل استفاده می باشد.

تعیین ظرفیت با استفاده از تعداد اتاق های موجود در مجموعه که این روش برای سرانه تولید فاضلاب تا میزان 6 مترمکعب در روز مناسب است و ظبق جدول زیر بدست می آید.

( EPA, Design manual )

تعداد اتاق

ظرفیت تانک (مترمکعب)

1

3

2

3

3

4

4

5

5

6

6

6

7

7

8

8

این روش مناسب برای ظرفیت های بالاتر از 6 مترمکعب در روز می باشد. در این روش براساس استاندارد BS6297 ظرفیت این نوع مخازن از فرمول زیر بدست می آید.

V=2000+(P×C)

در این رابطه V ظرفیت تانک با واحد لیتر، C سرانه تولید فاضلاب در هر شبانه روز بر حسب لیتر و P تعداد نفرات موجود در مجموعه می باشد.

جدول زیر سرانه تولید فاضلاب را برای محل های مختلف ارائه می دهد.

ردیف

محل

واحد

محدوده

مقدار معمول

  

لیتر در روز

  

1

واحدهای مسکونی شهری

نفر

150-250

200

  

2

ویلاهای تفریحی

نفر

120-400

300

  

3

ساختمان های اداری

نفر پرسنل 8 ساعته

35-75

55

  

نفر پرسنل 24 ساعته

70-100

90

  

4

کارخانه ها و کارگاه های صنعتی

نفر کارگر 8 ساعته

40-80

75

  

نفر کارگر 8 ساعته با استحمام

100-150

120

  
  

5

کارگاه های ساختمانی

نفر پرسنل 8 ساعته

40-80

60

  

نفر پرسنل 24 ساعته

80-120

100

  

6

سرویس بهداشتی عمومی

(نفر (بدون فلاش تانک

5-12

7

  

(نفر (با فلاش تانک

12-20

15

  

حذف آلاینده های موجود در فاضلاب به خصوص مواد آلی مضر، مواد جامد معلق و روغن و کف شناور بر آن از جمله موارد کاربرد سپتیک تانک جهت یک پیش تصفیه مناسب قبل از تصفیه نهایی و انتقال به محل تصفیه اصلی، می باشد. از جمله پارامترهای آلایندگی مهم فاضلاب BOD5، COD، TKN و TSS می باشد که در جدول زیر میزان حذف هر کدام از آنها آورده شده است.

ردیف

پارامتر

غلظت ورودی به سپتیک تانک

غلظت خروجی از سپتیک تانک

  
  

(mg/lit)

(mg/lit)

  

1

BOD5

165-296

135-227

  

2

COD

550-700

257-335

  

3

TSS

165-370

50-150

  

4

TKN

35-98

35-70

  

5

Oil&Grease

70-105

35-40

  

درخواست مشاوره محصول